vietnam da bong

vietnam da bong

Các nhân viên cứu hộ đang cố gắng đưa con voi còn sống còn lại ra khỏi khu vực tai nạn
Con voi chết trong vòng tay của kiểm lâm viên
Nhân viên cứu hộ cho biết con voi gặp nạn đã bị thương quá nặng
Con voi chết trong vòng tay của kiểm lâm viên
Một nhân viên cứu hộ đang cố gắng làm sạch vết thương của nó
Nhân viên cứu hộ dùng một tấm lưới để cố gắng bắt con voi
Con voi chết trong vòng tay của kiểm lâm viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *