lichthi dau bong da hom nay

lichthi dau bong da hom nay

Có phải là không còn thấy gì nữa như trong miêu tả không?
Có phải là không còn nhìn thấy gì nữa như trong miêu tả?
Có phải là mất trí nhớ?
Có phải là đau chân tay?
Có phải mất máu?
Có phải là mất trí nhớ?
Hay là mất trí nhớ?
Có phải là mất ngủ?
Có phải là đau đầu?
Có phải là mất ngủ?
Có phải là mất ngủ?
Có lẽ nào đó là mất trí nhớ?
Có lẽ nào đó là đau chân tay?
Có lẽ nào đó là mất ngủ?
Có lẽ nào đó là mất ngủ?
Có lẽ nào đó là mất ngủ?
Có lẽ nào đó là mất trí nhớ?
Có lẽ nào đó là mất ngủ?
Có lẽ nào đó là mất ngủ?
Có lẽ nào đó là mất trí nhớ?
Có lẽ nào đó là mất ngủ?
Có lẽ nào đó là mất trí nhớ?
Có lẽ nào đó là mất trí nhớ?
Có lẽ nào đó là mất trí nhớ?
Có lẽ nào đó là mất trí nhớ?
Có lẽ nào đó là mất trí nhớ?
Có lẽ nào đó là mất trí nhớ?
Có lẽ nào đó là mất trí nhớ?
Có lẽ nào đó là mất trí nhớ?
Có lẽ nào đó là mất trí nhớ?
Có lẽ nào đó là mất trí nhớ?
Có lẽ nào đó là mất trí nhớ?
Có lẽ nào đó là mất trí nhớ?
Có lẽ nào đó là mất trí nhớ?
Có lẽ nào đó là mất trí nhớ?
Có lẽ nào đó là mất trí nhớ?
Có lẽ nào đó là mất trí nhớ?
Có lẽ nào đó là mất trí nhớ?
Có lẽ nào đó là mất trí nhớ?
Có lẽ nào đó là mất trí nhớ?
Có lẽ nào đó là mất trí nhớ?
Có lẽ nào đó là mất trí nhớ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *