bang dau bong da seagame

bang dau bong da seagame

Tuy nhiên, do điều kiện ngân sách còn hạn hẹp nên những chương trình đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn chưa đáp ứng yêu cầu; việc bố trí nguồn lực từ ngân sách nhà nước, việc lồng ghép các nguồn lực để triển khai thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, có lúc, có nơi chưa được ưu tiên để triển khai, thực hiện…
Theo đó, dự thảo đã được Ban Dân tộc phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành tiếp thu, giải trình để hoàn thiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8/2018.
PV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *