ket qua bong da cup vang con ca caf

ket qua bong da cup vang con ca caf

3. B52D, tháng 4/1955.
4. B52D, năm 1965
5. Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không (18/12/1972).
6. Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không (18/12/1972).
7. Chiến dịch Điện Biên Phủ trên không (18/12/1972).
8. Chiến dịch Hà Nội – Huế – Sài Gòn (27/3/1973 – 1/4/1975).
9. Ngày 30/4/1975 – 1/5/1975.
10. Chiến dịch Hồ Chí Minh.
Theo Trung tâm lưu trữ quốc gia III

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *